DISCLAIMER

1] Gebruiksvoorwaarden

2] Privacybeleid

3] Gebruik van cookies

 

1] Gebruiksvoorwaarden

SCA Hygiene Products Zeist B.V. Arnhemse Bovenweg 120 3708AH Zeist KvK-nummer: 30135846 In dit document zijn verwijzingen naar “SCA”, “ons” of “we/wij” verwijzingen naar SCA Hygiene Products Zeist B.V. als provider van deze webpagina (“Site”). Deze Gebruiksvoorwaarden gelden met betrekking tot de Site en andere webpagina’s en diensten die naar deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Juridische verklaring

Het materiaal op deze Site wordt door SCA als een service aan haar klanten ter beschikking gesteld en mag uitsluitend ter informatie worden gebruikt. Met betrekking tot het downloaden van exemplaren ervan gelden de onderstaande bepalingen. Door het downloaden van materiaal van deze Site stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden.

Informatie m.b.t. merken

Alle rechten ten aanzien van de namen, logo’s en merken afgebeeld op deze Site berusten bij SCA, haar groepsmaatschappijen, of haar licentiehouders. SCA’s merken mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SCA. Dit geldt ook voor gebruik in reclame voor en promotie van producten van SCA.

Beperkt gebruik/licentie voor één exemplaar

De content op deze Site, zoals tekst, grafische vormgeving, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software, is beschermd op grond van de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Alle rechten ten aanzien van de content berusten bij SCA, haar groepsmaatschappijen of haar licentiegevers. Deze Site of een gedeelte van deze Site mag niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, verkocht, doorverkocht of anderszins commercieel worden geëxploiteerd dan uitdrukkelijk schriftelijk door SCA is toegestaan. U mag één exemplaar van de informatie op SCA-Sites uitsluitend voor eigen, niet-commercieel, intern gebruik op één enkele computer downloaden. U mag de content niet voor commerciële doeleinden wijzigen, gebruiken of overdragen; evenmin mag u verklaringen m.b.t. het auteursrecht of andere eigendomsrechtelijke verklaringen uit de content schrappen. Het is zonder onze schriftelijke toestemming niet toegestaan deze Site op te nemen of een koppeling naar een andere pagina dan de beginpagina ervan aan te maken.

Afwijzing van garanties

De informatie in deze voorwaarden is “as is” zonder enigerlei expliciete of impliciete garantie, waaronder garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of geschiktheid voor een specifiek doel. Indien SCA een koppeling naar een externe webpagina opneemt, is een dergelijke koppeling uitsluitend bedoeld ten dienste van de gebruiker en is SCA niet aansprakelijk voor de content of nauwkeurigheid van de informatie op deze webpagina. In geen geval is SCA aansprakelijk voor ongeacht welke schade, zoals, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten of verlies van informatie voortvloeiend uit het gebruik of onvermogen tot gebruik van de informatie, zelfs indien SCA van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte gesteld is. Voorts garandeert SCA niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, grafische vormgeving, koppelingen of andere punten die onderdeel van deze informatie kunnen zijn. SCA mag te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen in deze content of de daarin beschreven producten aanbrengen. SCA verplicht zich niet tot het bijwerken van de informatie of ander op deze Site geplaatst materiaal.

Door de gebruiker ingezonden materiaal

Materiaal, informatie of andere communicatie dat/die u naar deze Site stuurt of erop plaatst, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk, niet-exclusief, vrij van royalty’s en onherroepelijk (“Communicatie”). SCA heeft geen verplichtingen ten aanzien van de Communicatie anders dan dwingendrechtelijke uit toepasselijke wet- en regelgeving voortvloeien. Het staat SCA vrij om Communicatie, met inbegrip van alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en al hetgeen hierin vervat is voor alle mogelijk commerciële en niet-commerciële doeleinden openbaar te maken, te kopiëren, distribueren, op te nemen en/of anderszins te gebruiken. Op de verwerking door SCA van door u naar deze Site of anderszins naar SCA verzonden persoonsgegevens, is de Privacy- en Cookiebeleid hieronder van toepassing. U mag geen Communicatie plaatsen die kan worden beschouwd als aanstootgevend of een inbreuk op de privacy van anderen of die kan worden beschouwd als commerciële marketing of die op enigerlei wijze illegaal, onrechtmatig of ongepast is. SCA behoudt zich het recht voor dergelijke Communicatie te verwijderen en om u in dat geval uit te sluiten als gebruiker van onze Site of service. Voor het gebruik van externe service, zoals Facebook, kunnen de externe voorwaarden ook van toepassing zijn. Zo verklaart Facebook zijn “Voorwaarden en beleidsregels” geldig voor alle bezoekers en gebruikers van Facebook, en we raden u aan om deze voorwaarden voorafgaand aan het gebruik van een dergelijke externe service door te lezen.

Overige

SCA mag deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze geplaatste versie bij te werken. SCA behoudt zich te allen tijde geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving het recht voor tot (1) wijzigen van deze Juridische Verklaring; (2) controleren en verwijderen van geplaatst materiaal; en/of (3) niet meer beschikbaar stellen van de Site. Indien blijkt dat een begrip, voorwaarde of bepaling in deze Juridische verklaring onwettig, ongeldig, nietig of om ongeacht welke reden onuitvoerbaar blijkt te zijn, worden de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige begrippen, voorwaarden en bepalingen op geen enkele wijze beïnvloed of aangetast. 1 september 2014

2] Privacybeleid

 

Beleid inzake het verwerken van persoonsgegevens

SCA Hygiene Products Zeist B.V. (“SCA”) beoogt dat alle personen van wie door SCA persoonsgegevens worden verwerkt er te allen tijde op kunnen vertrouwen dat hun privacy wordt gerespecteerd en dat er met betrekking tot hun persoonsgegevens zorgvuldigheid wordt betracht. Zie ook de Gedragsregels van de SCA Group. SCA zal zich bij het vergaren en gebruiken van gegevens van personen (“persoonsgegevens”) houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede dit Privacy- en Cookiebeleid. Het doel van dit Privacy- en Cookiebeleid is het uiteenzetten van de beginselen met betrekking tot de verwerking van door u aan ons verschafte of door ons van u verkregen persoonsgegevens. SCA geldt als verantwoordelijke voor het verwerken van de hierin beschreven persoonsgegevens. Door het gebruik van deze website wordt u geacht akkoord te gaan met de hiernavolgende voorwaarden. Onder het kopje “Cookies” vind je meer informatie over het gebruik van cookies.

Informatie – Persoonsgegevens

SCA verwerkt via deze Site verzamelde persoonsgegevens, zoals door u aan SCA opgegeven contactgegevens en andere op u betrekking hebbende informatie, zowel handmatig als geautomatiseerd. De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt (i) om aan een verzoek van u te voldoen of een overeenkomst met u uit te voeren, (ii) om u te informeren over SCA en haar producten en diensten, (iii) voor marktonderzoek en productontwikkeling en (iv) om te voldoen aan op SCA rustende wettelijke verplichtingen. Bij het bezoeken van de Site van SCA kan het hierbij gebruikte IP-adres worden vastgelegd. Wij gebruiken IP-adressen ook om het gebruik van de Sites van SCA te meten. (Een IP-adres is een uniek getal waarmee soms de Internetverbinding van een gebruiker kan worden geïdentificeerd en wordt elke keer dat u een website bezoekt automatisch door uw webbrowser vermeld.) Een dergelijke meting kan ook bestaan uit het vergaren van informatie over hoe u de Site gebruikt, inclusief het controleren van het gebruik van de Site ter verbetering van de Site door SCA, het personaliseren van uw beleving door het specifiek aanpassen van de content die u bekijkt, voor het optimaliseren van uw beleving als gebruiker en ter bepaling van de gebruiksfrequentie. Dit kan ook gelden met betrekking tot uw gebruikersaccounts die u wellicht bij SCA hebt. Tevens kunnen wij de vergaarde gegevens statistisch analyseren.

Gevoelige informatie

Gevoelige informatie die u via deze site over uzelf verschaft (bijvoorbeeld informatie over uw fysieke gesteldheid) verwerkt SCA uitsluitend op uw verzoek of anderszins met uw uitdrukkelijke toestemming.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen derden inschakelen om uw persoonsgegevens ten behoeve van SCA te verwerken. Het is deze derden niet toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden en wij leggen aan hen een geheimhoudingsverplichting ten aanzien van uw persoonsgegevens op. Anders dan hiervoor bedoeld, worden uw persoonsgegevens door ons niet aan andere derden verstrekt, tenzij wij verstrekking daarvan noodzakelijk achten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij behouden ons tevens het recht voor uw persoonsgegevens over te dragen aan een eventuele rechtsopvolger, mochten de activa van SCA of het relevante deel daarvan door deze rechtsopvolger worden verkregen.

Bewaartermijn

SCA bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, tenzij SCA gebonden is aan een wettelijke bewaarplicht

Toegang tot en correctie van persoonsgegevens

U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen u te laten weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en ons vervolgens verzoeken uw gegevens te verbeteren, aanvullen, verwijderen of af te schermen, bijvoorbeeld in geval de gegevens feitelijk onjuist zijn. Als u vragen hebt over ons Privacy- en Cookiebeleid, neem dan contact op met SCA via Arnhemse Bovenweg 120, 3708AH Zeist of of via e-mail op sales.support.nl@sca.com .

3] Gebruik van cookies

 

Deze Site gebruikt cookies. Daarom vindt u in dit gedeelte informatie over hoe cookies worden gebruikt en hoe u te werk moet gaan om cookies te behouden of te wissen.

Wat is een cookie?

Stukjes informatie die vanaf een website naar de vaste schijf van uw pc worden overgedragen, worden ”cookies” genoemd. Dit zijn geen computerprogramma’s, maar kleine informatiebestanden waarmee websites informatie over het browsergedrag van een gebruiker kunnen opslaan en raadplegen. De meeste websites gebruiken cookies, aangezien ze onderdeel zijn van de toolbox waardoor het Internet voor gebruikers zo fantastisch is. Via cookies kunnen websites persoonlijker werken (bijvoorbeeld het herinneren van een eerdere aanmelding, het bewaren van producten in een winkelwagen of het tonen van relevante content). Er zijn verschillende soorten cookies: tijdelijke cookies (of sessiecookies) worden gewist wanneer de browser sluit; persistente cookies worden niet gewist maar blijven totdat ze actief worden gewist of verlopen (dit hangt af van de tijd die door de website voor de cookie geprogrammeerd is). Indien u ervoor kiest om de cookies op deze website niet te accepteren, kan dit invloed hebben op de prestaties en beschikbaarheid van sommige diensten op deze Site.

Hoe wis ik een cookie?

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt cookies op uw browser deactiveren, maar als u dat doet, kunt u veel functies uitsluiten die nodig zijn om de website goed te laten werken. Ga voor nadere informatie over cookies naar www.aboutcookies.org. Hier vindt u zeer uitgebreide en onafhankelijke informatie over het deactiveren van cookies met browserinstellingen en hoe u cookies die zich reeds op uw pc bevinden kunt wissen. Voor het wissen van cookies van uw mobiele telefoon verwijzen wij u naar de handleiding bij uw toestel.

Cookies op deze Site

Deze Site maakt gebruik van cookies. Elke keer dat u de Site gebruikt, worden er cookies overgedragen en/of geopend. De cookies zijn hieronder op een rij gezet.

515x140_Disclaimer_schema

Strikt noodzakelijke cookies – Deze cookies zijn essentieel om u op de website te laten navigeren en de eigenschappen ervan te kunnen gebruiken, zoals het bezoeken van beveiligde zones van de website. Zonder deze cookies kunnen door u gewenste diensten, zoals het doen van een bestelling, niet worden verleend.

Performancecookies – Deze cookies vergaren informatie over hoe gebruikers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s gebruikers het meest bezoeken, en of ze foutmeldingen van webpagina’s krijgen. Deze cookies vergaren geen informatie waarmee een bezoeker kan worden geïdentificeerd. Alle door deze cookies vergaarde informatie wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Deze wordt uitsluitend gebruikt voor een betere werking van een website.

Functionaliteitscookies – Met deze cookies kan een website door u gemaakte keuzes (zoals uw naam, taal of regio) onthouden en uitgebreide, persoonlijke functionaliteit aanbieden. De door deze cookies vergaarde informatie kan worden geanonimiseerd en men kan uw browsingactiviteiten op andere websites niet nagaan.

Doelgroep- of reclamecookies – Deze cookies worden gebruikt voor reclame die u en uw interesses meer aanspreekt. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u de reclame bekijkt te beperken en voor het meten van de effectiviteit van de reclamecampagne. Ze worden door onze reclamenetwerken met toestemming van Continentiezorg geplaatst. Ze onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, zoals de adverteerders. Vaak worden doelgroep- of reclamecookies gekoppeld aan de functionaliteit van de site van de andere organisatie.

Wijzigingen Privacy- en Cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor dit Privacy- en Cookiebeleid van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door ons aangebrachte wijzigingen plaatsen wij op deze Site. Wij adviseren u ons Privacy- en Cookiebeleid regelmatig opnieuw door te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Op deze Site vindt u altijd de meest recente versie van ons Privacy- en Cookiebeleid.

1 september 2014